II Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztukach Plastycznych – regulamin

II Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztukach Plastycznych – regulamin

Turniej organizuje Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego w Pile, pod patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego.

Turniej ma charakter drużynowy. Drużyny – reprezentacje poszczególnych szkół – będą rywalizowały w 3-osobowych  (plus 1 osoba rezerwowa) składach.  Odbędą się dwa półfinały oraz finał, do którego awansują 4 zespoły szkolne.

Regulamin

1/ Turniej jest skierowany do młodzieży szkół średnich Powiatu Pilskiego. Ma charakter rywalizacji drużynowej.

2/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia do uczestnictwa wybranych szkół z powiatów ościennych, należących do Północnej Wielkopolski.

3/ Uczestnicy: 3-osobowe reprezentacje szkół średnich  

4/ Jury Turnieju w 3-osobowym składzie powołuje dyrektor BWA PP w Pile.

5/ Koordynator konkursu: Edyta Kin.

6/ Turniej odbywa się w dwóch etapach:

I etap – dwa turnieje półfinałowe; do finału awansują po 2 drużyny z każdego półfinału;

II etap – turniej finałowy z udziałem 4 drużyn.

7/ O składzie drużynowym poszczególnych półfinałów zdecyduje losowanie, które odbędzie się na 2 tygodnie przed datą rywalizacji.

8/ Terminy II Turnieju:

pierwszy półfinał 15.03.2023 (środa), drugi półfinał 16.03.2023 (czwartek),

finał 23.03.2023r. (czwartek)

9/ Miejsce rywalizacji: Centrum Integracji Społeczno- Kulturalno-Naukowej „ISKRA” – czyli budynek dawnego kina „Iskra” przy ul. Kilińskiego 12, Piła oraz Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA”, ul. Okrzei 9, Piła

10/ Każdy etap Turnieju (półfinały i finał) składał się będzie z 3 części, zwanych turami:

I tura – obejmuje dzieje sztuki na świecie i w Polsce

II tura – obejmuje sztuki plastyczne i twórczość artystów regionu Północnej Wielkopolski oraz najważniejsze zabytki powiatu pilskiego

III tura  – to rozpoznawanie światowych dzieł sztuki

a/ I tura – każda drużyna kolejno losuje i odpowiada ustnie na 7 pytań z wiedzy ogólnej z dziejów sztuki. Wylosowane pytanie jest zapisane na wylosowanej fiszce, a także odczytywane przez prowadzącego Turniej. Członkowie drużyny konsultują odpowiedź między sobą – jedna osoba podaje odpowiedź. Czas na odpowiedź: 30 sekund.

Pytania tej Tury pogrupowane są w dwóch pulach:

1 pula obejmuje pytania jednokrotnego wyboru (a/b/c) – należy z trzech podanych odpowiedzi wybrać jedną poprawną (a lub b lub c) – punkty za prawidłową odpowiedź – 2 pkt. Z tej puli każdy zespół losuje po 4 pytania.   

Do zdobycia jest 8 punktów.

2 pula to pytania bez podpowiedzi (z 1 poprawną odpowiedzią) – punkty za prawidłową odpowiedź – 3 pkt. Jury może zdecydować o przyznaniu 1 lub 2 punktów za odpowiedź niepełną. Z tej puli każdy zespół losuje po 3 pytania.

Do zdobycia jest 9 punktów.

W turze I zespół może zdobyć maksymalnie 17 punktów.

Losowanie pytań odbywa się pojedynczo, bezpośrednio przed odpowiedzią; każda drużyna odpowiada na inne pytania;

b/ II tura – każda drużyna kolejno losuje i odpowiada na 5 pytań z wiedzy o sztukach plastycznych i artystach Północnej Wielkopolski oraz o zabytki powiatu pilskiego;

Pytania są odczytywane przez prowadzącego Turniej oraz wyświetlane na telebimie.

         –  punkty za prawidłową odpowiedź – 3 pkt.

Jury może zdecydować o przyznaniu 1 lub 2 punktów za odpowiedź niepełną.

W turze II zespół może zdobyć maksymalnie 15 punktów.

c/ III tura – każda drużyna kolejno losuje 7 obrazów (podając wybrany numer pytania od 2 do 181 – z dostarczonego zestawu wizualnego; obrazy podczas konkursu mają inną numerację niż w dostarczonym zestawie do nauki) i ma za zadanie podać tytuł i autora dzieła.

Obrazy wyświetlane są na telebimie.

– punkty przyznawane są oddzielnie za prawidłowe podanie: autora (1 pkt.) oraz tytułu (2 pkt.);  łącznie za każde pytanie można zdobyć 3 pkt.

 Losowanie odbywa się pojedynczo, bezpośrednio przed odpowiedzią;

 Każda drużyna rozpoznaje inne obrazy.

W turze III zespół może zdobyć maksymalnie 21 punktów.

Punktacja w turach I, II, III dotyczy zarówno półfinałów, jak i finału Turnieju.

Zarówno w półfinale, jak i w finale Turnieju można zdobyć maksymalnie 53 pkt.

11/  Zasady klasyfikacji:

Jury turnieju uznaje prawidłowości odpowiedzi i przydziela punkty zgodnie z niniejszym regulaminem.

Punkty są obliczane i podawane do wiadomości na bieżąco.

O kolejności drużyn w każdym turnieju decyduje liczba zdobytych punktów.

W przypadku równej liczby punktów o kolejności na miejscach 1-2 w półfinale (decydujących o awansie do finału) oraz na miejscach 1-3 w finale decyduje dodatkowa runda 3 pytań o wysokiej skali trudności. Pytania te dotyczą działalności Galerii BWA Powiatu Pilskiego w Pile. Informacje na ten temat dostępne są na stronie www.galeriabwa.pila.pl.

Jeśli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, dalsza rywalizacja przebiega wg tzw. zasady „szybkiej śmierci” – drużyna, która nie odpowie na ostatnie pytanie – odpada.

12/ Nagrody:

Nagrody rzeczowe:

I nagroda – wyjazd dla 10 osób + opiekun, w okresie kwiecień-maj 2023, do teatru w Warszawie; wyjazd 2-dniowy, nagroda obejmuje przejazd, nocleg i bilety do teatru

II nagroda – bilety dla 10 osób + opiekun na spektakl teatralny w Poznaniu, w okresie kwiecień-maj 2023

III nagroda – 10 biletów + opiekun na wydarzenie kulturalne w Pile, w okresie kwiecień-maj 2023

13/ Postanowienia końcowe:

    Uczestnicy Turnieju mogą zgłaszać protesty do Jury Turnieju tylko w formie pisemnej odnośnie: 

     a/ nabycia wątpliwości, co do prawidłowej oceny odpowiedzi na zadania konkursowe – w czasie 15 minut po werdykcie Jury dotyczącym tego zadania;

     b/ uzasadnionych wątpliwości, co do wyników końcowych rywalizacji – w terminie 2 dni po ogłoszeniu wyników danego etapu.

   Wszelkie wątpliwości pojawiające się podczas trwania Turnieju rozstrzyga Jury Turnieju.

w sytuacji opisanej w ppkt. A – rozstrzygnięcie następuje w ciągu 10 minut;

w sytuacji opisanej w ppkt. B – Jury Turnieju ma 24 godz. na podjęcie decyzji.

   Decyzje Jury Turnieju są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Skip to content