I Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztukach Plastycznych – Regulamin

I Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztukach Plastycznych – Regulamin

 Turniej organizuje Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, pod patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego.

Swój udział w Turnieju potwierdziło 9 szkół z terenu powiatu pilskiego.

Turniej ma charakter drużynowy. Drużyny – reprezentacje poszczególnych szkół – będą rywalizowały w 3-osobowych  (plus 2 rezerwowych) składach.  Odbędą się dwa półfinały oraz finał, do którego awansują 4 zespoły szkolne.

Regulamin I Powiatowego Turnieju Wiedzy o Sztukach Plastycznych

1/ Turniej jest skierowany do młodzieży szkół średnich Powiatu Pilskiego. Ma charakter rywalizacji drużynowej.

2/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia do uczestnictwa wybranych szkół z powiatów ościennych, należących do Północnej Wielkopolski.

3/ Uczestnicy: 3-osobowe reprezentacje szkół średnich.

4/ Szkoły Powiatu Pilskiego, które potwierdziły udział w Turnieju:

1/ I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile,

2/ Zespół Szkół Technicznych w Pile,

3/ Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile,

4/ Zespół Szkół Budowlanych w Pile,

5/ Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile,

6/ Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile,

7/ Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

8/ Zespół Szkół w Łobżenicy,

9/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

5/ Jury Turnieju: w 3-osobowym składzie powołuje dyrektor BWAiUP w Pile.

6/ Koordynator konkursu: Edyta Kin.

7/ Turniej odbywa się w dwóch etapach:

I etap – dwa turnieje półfinałowe z udziałem 4 (I półfinał) oraz 5 (II półfinał) drużyn; do finału awansują po 2 drużyny z każdego półfinału;

II etap – turniej finałowy z udziałem 4 drużyn.

O składzie drużynowym poszczególnych półfinałów decyduje losowanie, które odbędzie się na 2 tygodnie przed datą rywalizacji.

Terminy I Turnieju:

 • pierwszy półfinał 16.03.2022, drugi półfinał 17.03.2022,
 • finał 24.03.2022r.

Miejsce rywalizacji: Centrum Integracji Społeczno- Kulturalno-Naukowej „ISKRA” – czyli budynek dawnego kina „Iskra” przy ul. Kilińskiego 12

8/ Zasady rywalizacji

Każdy etap Turnieju składa się z 3 części, zwanych turami:

I tura – obejmuje historię sztuki oraz sztuki plastyczne na świecie,

II tura – obejmuje sztuki plastyczne w regionie Północnej Wielkopolski,

III tura  – rozpoznawanie światowych dzieł sztuki

a/ I tura – każda drużyna kolejno losuje i odpowiada na 10 pytań z wiedzy ogólnej o sztukach plastycznych,

 • pytania pogrupowane są w dwóch pulach: 1 pula obejmuje pytania jednokrotnego wyboru (a/b/c) – punkty za prawidłową odpowiedź – 2 pkt.; druga tura to pytania – z 1 odpowiedzią –  punkty za prawidłową odpowiedź – 3 pkt.;
  • każda drużyna odpowiada na 7 pytań puli 1-wszej i 3 pytania puli 2-giej. losowanie pytań odbywa się pojedynczo, bezpośrednio przed odpowiedzią; każda drużyna odpowiada na inne pytania;

b/ II tura – każda drużyna kolejno losuje i odpowiada na 5 pytań z wiedzy o sztukach plastycznych i artystach w Północnej Wielkopolsce,

         –  punkty za prawidłową odpowiedź –  3 pkt.

c/ III tura – każda drużyna kolejno losuje 7 obrazów i ma za zadanie podać tytuł i autora dzieła,

 • punkty przyznawane są oddzielnie za prawidłowe podanie: autora (1 pkt.) oraz tytułu (2 pkt.);
 •  losowanie odbywa się pojedynczo, bezpośrednio przed odpowiedzią, każda drużyna rozpoznaje inny obraz.

9/ Zasady ustalania klasyfikacji:

 • Jury turnieju uznaje prawidłowości odpowiedzi i przydziela punkty zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Punkty są obliczane i podawane do wiadomości na bieżąco.
 • O kolejności drużyn w każdym turnieju decyduje liczba zdobytych punktów.
 • W przypadku równej liczby punktów o kolejności na miejscach 1-2 w półfinale (decydujących o awansie do finału) oraz na miejscach 1-3 w finale decyduje dodatkowa runda 3 pytań o wysokiej skali trudności.

10/ Nagrody:

 • Statuetki (puchary) i dyplomy dla zdobywców 3 pierwszych miejsc
 • nagrody rzeczowe:

I nagroda – bilety i wyjazd dla 10 osób + opiekun, w okresie kwiecień-maj 2022 do teatru w Warszawie;

II nagroda – bilety dla 10 osób + opiekun na spektakl teatralny w Poznaniu, w okresie kwiecień-maj 2022,

III nagroda – 10 biletów + opiekun na wydarzenie kulturalne w Pile, w okresie kwiecień-maj 2022,

11/ Postanowienia końcowe:

    Uczestnicy Turnieju mogą zgłaszać protesty do Jury Turnieju tylko w formie pisemnej odnośnie:  

     a/ nabycia wątpliwości, co do prawidłowej oceny odpowiedzi na zadania konkursowe – w czasie 15 minut po werdykcie Jury dotyczącym tego zadania;

     b/ uzasadnionych wątpliwości, co do wyników końcowych rywalizacji – w terminie 2 dni po ogłoszeniu wyników danego etapu.

   Wszelkie wątpliwości pojawiające się podczas trwania Turnieju rozstrzyga Jury Turnieju.

 • w sytuacji opisanej w ppkt. A – rozstrzygnięcie następuje w ciągu 10 minut;
 • w sytuacji opisanej w ppkt. B – Jury Turnieju ma 24 godz. na podjęcie decyzji.

   Decyzje Jury Turnieju są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Skip to content